Hållbarhet

Hållbarhet

Med fokus på hållbarhet 2021–2023

Tillhör du den sortens bilägare som gärna vårdar sin bil lite extra. Som tycker att en reservdel ska vara lättillgänglig och inköpet enkelt. Fokuserar du dessutom på ett hållbart bilägande, ja då ska du veta att du är inte ensam. Resan mot våra hållbarhetsmål började 2008 och under de efterföljande åren har vi erbjudit reservdelar, däck och tillbehör till tusentals bilägare i de nordiska länderna. Tillsammans med oss på den resan, följer leverantörer, partners och medarbetare. Det är det som gör att vår verksamhet är stark, tydlig och att den med sina hållbarhetsmål dessutom gör skillnad. De närmaste åren kommer vi att fokusera vårt hållbarhetsarbete inom tre områden: kundrelationen, transporterna och våra medarbetare.

Kundrelationen

Vi är tydliga med hållbarhetsmålen när vi kommunicerar med dig och övriga kunder. Att erbjuda reservdelar online gör ditt köp enkelt. Och att byta ut slitna delar i ditt fordon, förlänger bilens livslängd och minskar den miljöpåverkan som annars produktionen av en ny bil medför. Överväger du att köpa en ny bil? Då ska du först ta reda på vad forskningen säger. En ny bil har förorsakat stora utsläpp vid tillverkningen, alltså redan innan den har hamnat på gatan. En mer klimatanpassad handling är att du åtgärdar eventuella brister hos din nuvarande bil och kör vidare med gott samvete. Det är inte bara ett klokt drag för din privatekonomi, utan också en vettig tanke som i praktiken skonar miljön.

Slutsatsen man kan dra är att om du ser till klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, så är det skonsammare mot miljön att använda din gamla bil en längre tid. Samma sak gäller om du äger en båt. Den vårdar du kanske mer ambitiöst än din bil, och det är bra eftersom det underhållet också bidrar till att minska klimatpåverkan.

Transporterna

Att begränsa vårt klimatavtryck sker genom en långsiktig omställning av verksamheten. När vi planerar våra transporter, gör vi det för att du som kund ska få snabb och enkel tillgång till rätt reservdel eller tillbehör. Du ska kunna laga och underhålla din bil med avsikten att fordonet ska få en lång och fungerande livslängd. Vi vill inskränka antalet transporter och helt eliminera de som anses "onödiga". Samma sak gäller flyg som ersatts av färja, tåg och bil/lastbil. Hållbarhet Ett av de områdena som har störst miljöpåverkan ligger inom transport så idag är all vår kundtransport klimatkompenserad. Att optimera klimatanpassningen vid leveranser handlar om att lasta transportfordonen med välfyllda pallar och minimera mängden förpackningsmaterial. Att i all transportplanering verka för att uppnå en optimal fyllnadsnivå i våra lastbilar, är ett av våra viktiga miljöbeslut. Målet är att minska både transportkostnader och Co2-utsläpp, vilket också ger en högre effektivitet i lagerhanteringen. Målet är att förbättra den totala fyllnadsgraden med 10 %.

Dessutom uppmanar vi våra partners inom logistiken att använda alternativa bränslen som etanol och andra så kallade biobränslen. Ett av målen är att delade leveranser från Skruvat ska minska med 5 % per år.

En annan viktig aspekt på miljöarbetet är att optimera våra inkommande leveransvolymer med hög orderkvantitet och en starkt begränsad mängd förpacknings- och transportmaterial. Där har vi redan gjort stora framsteg och detta viktiga logistikarbete fortgår oförtröttligt. Volym och användning av förpackningsmaterial för transporter ska hållas på minsta, möjliga nivå. Denna åtgärd minskar koldioxidavtrycket på varje försändelse.

Förpackningsmaterial

I dag använder vi huvudsakligen wellpapp och bubbelplast. För att försegla transportlådor har vi valt att använda tejp. Målet är att starkt begränsa mängden förpackningsmaterial och därför använder vi oss av ungefär tio olika lådstorlekar för att optimera förpackningen av varje enskild produkt.

Överskottet från optimerade lådor används bland annat som fyllnadsmaterial. Metoden att skära ner lådorna för att anpassa dem till en viss paketstorlek, minskar mängden fyllnadsmaterial. Samtidigt ökar pallens påfyllnadsgrad och Co2-fotavtrycket minskar. Vi strävar efter att anställda hos våra leverantörspartners ska hämta sitt förpackningsmaterial lokalt. Skälet är att förbättra kvaliteten och minska transporter.

Returer

När Skruvat har tagit emot en retur, försöker man i första hand att renovera varan. Produktlinjer som generator, turbos, DPF, katalysator, kompressor med flera, renoveras till 98 %.

Produkter som inte kan renoveras sorteras i olika kategorier enligt svenska miljöguide och skickas vidare till återvinningsstationen. Allt packningsmaterial i samband med returer, komprimeras och skickas för återvinning.

Medarbetare

En enkät bland våra medarbetare sker årligen. Den syftar till att hitta åtgärder som kan förbättra och förstärka arbetsmiljön ytterligare. Vi vill också bidra till en hälsosam livsstil och erbjuda en hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Säkerhetsgenomgångar av kontor sker regelbundet, och en arbetsgrupp som ansvarar för arbetsmiljöfrågor möts minst sex gånger per år. Företagets policys och arbetssätt har samlats i en medarbetarhandbok som är tillgänglig för samtliga medarbetare.

Allt avfall som bolaget producerar sorteras, och om möjligt återvinns. Det handlar om papper, plast, glas, metall, glödlampor, elektronik, uttjänta möbler med mera. "Nya" möbler söks först och främst på second hand-marknaden.

Resepolicy

Företaget uppmanar sin medarbetare att begränsa resandet och att prioritera kollektivtrafikens färdmedel. En jämförelse talar för tåg och bussar som alternativ till flyg och taxi. OM du trots allt måste flyga, boka direktflyg och packa lätt för att minska bränsleförbrukningen.

IT

Energin som driver våra IT-system är miljövänlig, 87 % tas från vattenkraft och 13 % drivs av biobränsle. Miljöcertifiering mot ISO 14001. För den större delen av kylning används utomhusluft(frikyla).

All pensionerad hårdvara och förbrukad elektronik, lämnas till specialiserade företag för renovering och återvinning. Virtualisering används för att begränsa mängden hårdvara.

Mobivia

Skruvat är en del av den franska företagskoncernen Mobivia som grundades för över 50 år sedan. Bolaget omsätter 2,9 miljarder euro, finns representerat i 18 länder och sysselsätter cirka 23 000 medarbetare.

Den grundfilosofi som Mobivia ger uttryck för, speglar en beslutsamhet att visa en lösningsfokuserad hållning avseende miljö och sociala utmaningar under 2000-talet. Detta gör man genom att erbjuda enkel åtkomst till renare och mer prisvärd rörlighet. Och bolaget skapar en strukturell bas för att genomföra en ambitiös hållbarhetsstrategi. Den syftar till att gradvis göra Mobivia till ett ekosystem av företag som bidrar till en positiv inverkan på människor och miljö genom bland annat följande:

Minska negativa, direkta och indirekta utsläpp producerade i vår egen verksamhet (CO2, växthusgaser, föroreningar, avfall) och sätta Mobivia på en färdplan med låga koldioxidutsläpp som riktar sig till koldioxidneutralitet till 2050.

Skapa miljömässigt, socialt och samhälleligt värde för våra intressenter genom att utveckla produkter, tjänster och företag som genererar positiva effekter (utfasning av fossila bränslen, minskning av partikelutsläpp, utveckling av en cirkulär ekonomi och produktservicesystem, förbättrad trafiksäkerhet, lätt tillgång till rörlighet etc.)